Regulamin promocji

Regulamin promocji “ Rabat -10%”

§1 Informacje ogólne

  1. Organizatorem promocji jest sklep jeździecki ”ŚWIAT WESTERNU” z siedzibą w Sierpnicy, przy ulicy Świerkowej 42, NIP 8863017588, zwany „Organizatorem”.

2. Kupon rabatowy – kupon wręczany przez pracownika Organizatora upoważniający do uzyskania 10% rabatu na wybrane artykuły jeździeckie dostępne poprzez oficjalną stronę internetową www.swiatwesternu.pl. Artykuły objęte promocją: 

  • Siodła dostępne w kategorii “siodła nowe oraz używane” 
  • Kowbojki dostępne w kategorii “kowbojki”
  • Sakwy dostępne w kategorii “ sakwy”
  • Pady  dostępne w kategorii “ pady” 
  • Kocyki show w kategorii “ kocyki show”

3. Promocja – oferta specjalna przygotowana przez Organizatora dla Uczestników promocji polegająca na możliwości uzyskania 10% rabatu po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie.

4. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady organizacji Promocji. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Promocji.

5. Uczestnik promocji – każda osoba legitymująca się Kuponem rabatowym, posiadająca zdolność do czynności prawnych. Osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Promocji za zgodą przedstawiciela ustawowego, chyba że rozporządzają własnym zarobkiem lub przedmiotami majątkowymi oddanymi przez przedstawiciela ustawowego do swobodnego użytku. 

§2 Czas trwania promocji

  1.  Promocja obowiązuje od dnia otrzymania kuponu przez Uczestnika i trwa do 30.09.2022 r. 

§3 Zasady promocji

 1. Kupon rabatowy będzie wręczany przez osoby do tego uprawnione tj, pracownik lub organizator. 

2. Każdy kupon jest jednorazowy i nie można z niego korzystać ponownie. Jeden kupon przypada na jednego uczestnika promocji. 

3. Liczba kuponów rabatowych jest ograniczona i za jej bezpośrednią dystrybucję odpowiedzialny jest Organizator.

4. W celu wzięcia udziału w Promocji oraz uzyskania Nagrody Uczestnik powinien w czasie trwania Promocji:

a. Zakupić jeden produkt objęty promocją poprzez oficjalną stronę www.swiatwesternu.pl   

b. Promocja będzie obowiązywać po wpisaniu jednorazowego kodu, dostępnego na ulotce.

5. Kod rabatowy zawarty na ulotce należy wpisać w odpowiednim miejscu przy dokonywaniu zamówienia. 

§4 Postanowienia końcowe 

  1. Dokonanie zakupu na zasadach określonych w § 3 Regulaminu jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.

2. Regulamin dostępny jest na oficjalnej stronie internetowej www.swiatwesternu.pl  Organizatora 

3. Kody rabatowe nie sumują się i nie podlegają wymianie na gotówkę.

4. Kupon nie może być wykorzystany na zakup innego towaru niż wskazany w § 1 ust. 2.

5. Kupony rabatowe oraz inne rabaty uzyskane w drodze różnych akcji promocyjnych nie łączą się.

6. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie, w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w regulaminie nie mogą jednak naruszać praw nabytych przez Uczestników

7. Nie wykorzystanie Kuponu rabatowego w terminie określonym w § 2 ust. 1, jest równoznaczne z utratą ważności Kuponu rabatowego i nie stanowi podstawy do wystąpienia jego posiadacza wobec Organizatora z jakimikolwiek roszczeniami w tym zakresie, w szczególności z roszczeniami dotyczącymi wymiany Kuponu rabatowego na gotówkę. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy winni zgłaszać pisemnie (na adres Organizatora) lub e-mail kontakt@swiatwesternu.pl  najpóźniej w terminie 7 dni od daty wzięcia udziału w Promocji. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacje rozpatrywać będzie specjalnie powołana do tego komisja przez Organizatora i składająca się przynajmniej z 2 osób.  Uczestnik promocji zostanie niezwłocznie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji taką samą drogą jaką zgłosił reklamację. Od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie. Roszczenia nierozpatrzone w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym.

 

error: Ta zawartość jest chroniona !!